Apua päihderiippuvuuteen

smart@fix
on
22/02/2022

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet.

Päihdekuntoutus tarjoaa tehokasta hoitoa päihderiippuvuuteen

Kuntouttava päihdetyö auttaa päihderiippuvuuteen sairastunutta potilasta pääsemään irti riippuvuus kierteestään turvallisessa ympäristössä laadukkaan hoidon avulla.

Miten päihderiippuvuus kehittyy

Päihteiksi luokitellaan aineet, joita nautitaan mielihyvän tai huumaavan vaikutuksen vuoksi. Päihteitä saatetaan käyttää myös pahan olon tai ahdistuksen turruttamiseen. Yleisesti päihteiksi lasketaan alkoholi, huumeet, impattavat aineet sekä myös lääkkeet silloin kun niitä käytetään päihtymistarkoituksessa.

Päihteet vaikuttavat keskushermostoon sekä tajuntaan; ne piristävät, antavat euforisen tunteen, aiheuttavat aistiharhoja ja lamaavat. Päihteiden avulla haetaan nopeaa tyydytystä tai mielihyvää. Pitkään jatkuneen käytön jälkeen käyttäjän toleranssi päihteeseen kasvaa, ja sitä tarvitaan enemmän halutun vaikutuksen saavuttamiseen ja vieroitusoireiden poistamiseen. Usein toistuva käyttö aiheuttaa nopeasti riippuvuuden päihteeseen – joskus riippuvuus voi syntyä pelkästään yhden käyttökerran jälkeen. Päihteet aiheuttavat niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalistakin riippuvuutta.

Päihderiippuvuus rajoittaa ja kapeuttaa elämää. Kun ihminen jää aineeseen koukkuun, hän tarvitsee aina vain enemmän sitä. Käyttö ei ole hallinnassa silloin, kun aineen käyttö on pakonomaista ja aineeseen on muodostunut himo ja sen käyttö pyörii mielessä useasti. Tällöin käytöstä on tullut ongelma.

Riippuvuus näkyy siten, että päihteen käytön aloittamista, määrää tai lopettamista on vaikea hallita. Pitkään jatkuessaan riippuvuus syrjäyttää kaiken muun elämässä – työn, ihmissuhteet, itsestään huolehtimisen jne. Päihteen käyttäminen muodostuu tärkeimmäksi asiaksi elämässä ja siitä on yhä vaikeampi päästä eroon.

Alkoholiriippuvuus, huumeriippuvuus ja lääkeriippuvuus

Alkoholi-, huume- ja lääkeriippuvuudet muistuttavat hyvin paljon toisiaan ja niiden oireisto on samankaltainen.

Alkoholismi on sairaus, jossa riippuvuus kehittyy alkoholin saamiseen. Yleensä alkoholismiin liittyy kohonnut toleranssi, eli tällöin käyttäjä sietää suuriakin määriä alkoholia ja vieroitusoireet saavat jatkamaan käyttöä. Alkoholista voi kuitenkin tulla riippuvaiseksi myös ilman vieroitusoireita tai kehittyneempää sietokykyä. Alkoholin käyttö altistaa tapaturmille ja alkoholi on osatekijänä lukuisissa ruumiillisissa sairauksissa.

Riippuvuuden muodostuminen huumeisiin vaihtelee käytössä olevasta aineesta. Kaikkiin huumeisiin voi tulla riippuvaiseksi, mutta kannabiksen riippuvuusriski on huomattavasti alempi kuin esimerkiksi nopeasti koukuttavien heroiinin, amfetamiinin tai kokaiinin. Oireet voimistuvat sitä mukaa kuin käyttö jatkuu. Huumeidenkäyttö johtaa helposti pakonomaiseen käyttöön päivittäin ja sitä käytetään mielihyvän hakemisen sijaan ennemminkin hermoston normalisoimiseksi.

Lääkeriippuvuus kehittyy esimerkiksi rauhoittavien ja unilääkkeiden liiallisesta käytöstä. Lääkeriippuvuus kehittyy, kun lääketieteelliseen hoitoon tarkoitetun lääkkeen käyttöä jatketaan yli määrätyn tarpeen, eli hoidettava ei enää tarvitsisi lääkettä. Joistain lääkkeistä voi syntyä alkuperäisiä oireita muistuttavia vieroitusoireita, jolloin käyttö jatkuu lääkärin ohjeista huolimatta. Riippuvuus muodostuu usein salakavalasti eikä haittatekijöitä aina ymmärretä. Lääkkeiden väärinkäyttäjillä saattaa myös olla ongelmia alkoholin ja huumeidenkäytön kanssa, jolloin puhutaan sekakäytöstä.

Opioidit luokitellaan sekä lääke- että huumausaineiksi. Opioidiriippuvuus voi kehittyä lääkeopioidien käytön myötä, kun esimerkiksi lääkettä käytetään hoitosuositusta vahvempina annoksina. Opioideja käytetään myös ilman lääkärin määräystä laittomasti hankittuna. Opioideja ovat esim. buprenorfiini, oksikodoni, metadoni, kodeiini ja fentanyyli. Ne aiheuttavat voimakasta riippuvuutta ja niiden yhdistäminen esimerkiksi alkoholiin aiheuttaa vakavan yliannostuksen vaaran.

Päihderiippuvaisen aivojen välittäjäaineissa ja keskushermostossa aineen käytön takia tapahtuneet muutokset altistavat riippuvuudelle. Tämän takia päihteen käytön katkaisu omin neuvoin ilman ammattiapua on miltei välttämätöntä. Koukkuun jääneen on kuitenkin vaikea myöntää olevansa riippuvainen ja hän helposti vähättelee käytön aiheuttamia oireita ja haittoja.

Perintötekijät vaikuttavat riippuvuuden kehittymiseen. Myös sosiaalinen ympäristö ja mielenterveyteen liittyvät häiriöt edesauttavat riippuvuuden syntyä. Päihderiippuvuus voi kehittyä minkä ikäisenä tahansa. Toisille kehittyy vaikeampi riippuvuus kuin toisille. Vaikea riippuvuus vaatii pidempää ja monipuolisempaa hoitoa kuin lievä päihderiippuvuus.

Päihdekuntouksen avulla eroon päihdeongelmasta

Päihteiden käytön ja niistä aiheutuvien ongelmien ehkäisy on aina parempi vaihtoehto kuin päihteiden käytöstä aiheutuvien ongelmien hoito. Sen takia orastavan riippuvuuden varhainen tunnistaminen on tärkeää.

Suuri osa suomalaisia – myös itsensä kohtuukäyttäjiksi luokittelevista – on kuitenkin jo jonkinasteisen riippuvuuden vallassa. Riippuvuuden hoito on tällöin avainasemassa, jotta voidaan minimoida päihteiden käytöstä aiheutuvat haitat, sairaudet ja myös turhat, päihteisiin liittyvät kuolemat. Päihdekuntouksen avulla päihdeongelmasta voi päästä lopullisesti eroon.

Mitä on päihdekuntoutus?

Päihdekuntoutus on tarkoitettu alkoholi-, huumausaine-, lääke- ja opiaattiriippuvaisille henkilöille, niin nuorille kuin vanhemmillle. Päihdekuntoutusta annetaan myös mielenterveyden häiriöistä kärsiville sekä kuntoutusta voidaan soveltaa myös peliriippuvuudesta kärsiville.

Päihdekuntoutuksessa käytetään lääkehoitoa ja psyykkisiä ja sosiaalisia keinoja hyödyntäviä menetelmiä. Kuntoutuksen avulla pyritään luomaan tukeva ja vuorovaikutuksellinen hoitosuhde riippuvaisen kanssa, jossa apuna voidaan käyttää myös eri terapiamuotoja.

Päihdekuntoutuksessa pyritään muuttamaan hoidettavan käyttäytymistapoja auttamalla häntä tunnistamaan haitallisia ajattelutapoja ja niiden vaikutusta menneisiin kokemuksiin ja tunteisiin ja niistä aiheutuneisiin käyttäytymismalleihin. Hoito-ohjelmassa keskustellaan niin ryhmissä kuin henkilökohtaisesti hoitajan kanssa.

Kuntoutuksen tarkoitus on auttaa potilasta pääsemään eroon riippuvuuskierteestä sekä ehkäistä retkahduksia. Hoito lisää myös elämänhallintaan ja selviytymiseen liittyviä keinoja.

Päihdekuntoutusta voidaan antaa hoitolaitoksessa tai avohoitona klinikoilla tai kotikuntoutuksena.

Avara – ympärivuorokautinen päihdeklinikka lähellä pääkaupunkiseutua

Suveran päihdekuntoutusyksikkö Avara on 12-paikkainen, ympärivuorokautista päihdehoitoa tarjoava kodinomainen kuntoutusyksikkö. Avara sijaitsee Siuntion kunnassa lähellä pääkaupunkiseutua. Palveluihimme kuuluu katkaisu-, vieroitus- ja kuntoutushoito erilaisiin alkoholista, lääkkeistä ja huumeista johtuviin ongelmiin sekä opiaattikorvaushoidon aloitukset ja tiivistämisjaksot.

Päihdeklinikka Avaran toiminta perustuu eripituisiin kuntoutusjaksoihin. Kuntoutusjaksojen pituus suunnitellaan aina asiakaskohtaisesti, mutta keskimäärin kuntoutus kestää noin 4 viikkoa. Toiminnan tarkoituksena on tarjota aktiivista kuntoutusta ja lyhytaikaista palveluasumista päihde- ja mielenterveysasiakkaille. Toiminnassa korostuu yhteisöllisyys ja asiakkaiden osallisuus toimintaan.

Asiakaslähtöisyys ja kokonaisvaltaisuus kuntoutuksen kulmakivenä

Avaran päihdekuntoutus on mahdollisimman kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä toimintaa, johon kuuluu mahdollisen lääkehoidon lisäksi asiakkaan kuntoutumista, terveyttä, arjen hallintaa sekä osallisuutta edistävää yksilöllisesti suunniteltua toimintaa.

Hoitoideologia pohjautuu hoidettavan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, jossa vuorovaikutuksella ja kuulluksi tulemisella on suuri merkitys. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että otamme hoidossa huomioon asiakkaan koko elämänhistorian ja sen vaikutukset nykyhetkeen. Käytämme tähän liittyen traumainformoitua hoitomallia eli kansantajuisesti hoidettavan tunnehaavojen huomioonottamista.

Asiakkaan kuntoutus voi pitää sisällään esimerkiksi ryhmätoimintaa, päivätoimintaa, vertaistoimintaa sekä keskustelua eri terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Lääkehoitosuunnitelma laaditaan aina asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan ja toteutetaan lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

Hoitomenetelminä käytetään mm.

  • yksilökeskusteluja
  • monimuotoista päivittäistä ryhmätoimintaa (toiminnalliset-, luovat- ja keskusteluryhmät)
  • rentoutumista ja tietoista läsnäoloa (mindfulness)
  • liikuntaa
  • oman retkahdusprosessin tunnistamista
  • uusien elämäntapojen oppimista
  • raittiuteen/kohtuukäyttöön tukemista

Hoidon pääpaino on lääkehoidon ohessa kognitiivisbehavioraalisissa-, psykososiaalisissa- ja motivoivan haastattelun menetelmissä. Muutoksen tukemisessa käytetään muutosvaihemallin mukaista etenemistä. Muutosvaihemallissa päihdekäyttäytymistä muutetaan vaiheittain prosessina; päihteisiin liittyvä käyttäytyminen muuttuu tiettyjen vaiheiden kautta aina ongelman tiedostamisesta uusien elämäntapojen oppimiseen.

Tarjoamme myös kotioloissa tapahtuvaa vieroitus- ja avohoitoa lievempiin riippuvuuksiin.

Anna meidän auttaa!